Manege Pareynhof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Contactgegevens:

Manege Pareynhof
Genastraat 5
3960 Bree, België
+32 475 51 29 47
E-mail: Info@manegePareynhof.be
www.managepareynhof.be

 

Zinzi Aegten is de Functionaris Gegevensbescherming van Manege Pareynhof en te bereiken via info@manegePareynhof.be.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens van klanten en leden worden door Manege Pareynhof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medisch geval;
 • Het kunnen benaderen voor wijzigingen in lestijden e.d.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht/overeenkomst.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Manege Pareynhof de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bankgegevens;
 • Geboortedatum.

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij, zonder die toestemming, persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@manegePareynhof.be, dan verwijderen wij deze informatie direct.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Manege Pareynhof neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van manege Pareynhof) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Manege Pareynhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

 • Gedurende de looptijd van de opdracht/overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle medewerkers die namens manege Pareynhof van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Manege Pareynhof verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze opdracht/overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Manege Pareynhof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Manege Pareynhof gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door manege Pareynhof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@manegePareynhof.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Manege Pareynhof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

 

Contactgegevens toezichthoudende autoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Rue de la Presse 35,
Drukpersstraat 35,
B – 1000 BRUSSEL
+32 (0)2 274 48 00
Web:   www.privacycommission.be/nl/contact
E-mail: commission@privacycommission.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Manege Pareynhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@manegePareynhof.be.

 

Vragen ?

Als u naar aanleiding van ons privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!